Jaunumi

Like IT: Internets kā domāšanas veids un profesionālās attīstības instruments mūsdienu pasaulē

Projekta mērķi:

· Uzlabot jauniešu izpratni par interneta un informācijas tehnoloģiju sniegtajām iespējām, veicināt viņu profesionālo izaugsmi un sabiedrisko līdzdalību, izmantojot virtuālās komunikācijas droši un nekaitīgi jauniešu veselībai un attīstībai.

· Iepazīstināt jauniešus ar mūsdienīgajiem interneta rīkiem, tajā skaita ar straujām izmaiņām izglītības jomā, saistītām ar interneta izmantošanu.

Dalībnieku profils un skaits

41 Latvijas, Igaunijas un Lietuvas jaunieši vecumā no 15 līdz 22 gadiem, kas vēlās iemācīties izmantot Informācijas tehnoloģiju resursus pēc iespējas efektīvāk un lietderīgāk, lai ar to palīdzību veicināt savu pašattīstību un pielietot apmaiņas laikā iegūtās zināšanas turpmākajā dzīvē.

Aktivitātes

Pirmajā posmā projekta iniciatori izveidoja iesnieguma anketu. Visi dalībnieki uzrakstīja eseju par tēmu „Ko es varu darīt internetā, bet nedaru”. Atlasītie dalībnieki tika aicināti sagatavot apmaiņas programmas atsevišķus blokus, piemēram, IT rīku labās prakses tirgū.

Otrajā posmā Vecpiebalgā no 1. augusta līdz 8. augustam notika apmaiņa. Apmaiņas laikā tika apspriesti jautājumi par interneta filozofiju, nozīmi un par instrumentiem izglītības, profesionālās un personiskās attīstības iespēju meklēšanai, sociālo tīklu iedarbību, kā arī par interneta lietošanas drošību un ētiku, par juridisko regulējumu un par internetu kā mūsdienas kultūras būtisko elementu. Tika organizēts IT rīku labās prakses tirgus un sagatavots attiecīgs izdales materiāls.

Pēdējā projekta posmā dalībnieki organizēja pasākumus savās organizācijās.

Rezultāti

Rakstot esejas, ar projekta tēmām ir saskārušies 145 jaunieši, 41 no kuriem pēc tam piedalījās apmaiņā. Apmaiņas laikā dalībnieki uzlaboja savu izpratni par iespējām izmantot Interneta un Informācijas tehnoloģiju resursus ne tikai sociālās komunikācijas nodrošināšanai, bet arī profesionālās izaugsmes un apmācības realizēšanai, kā arī apguva daudzus lietderīgus IT-rīkus. Papildus tam jaunieši uzlaboja zināšanas par interneta un sociālo mediju drošības jautājumiem un Interneta lietošanas filozofiskajiem un psiholoģiskajiem aspektiem, Interneta lomu mūsdienīgajā pasaulē, neformālas izglītības metodēm un Erasmus+ aktivitātēm.

Projekts tiešā veidā ietekmēs 41 apmaiņas dalībniekus, un vismaz 300 jauniešus, kuri nav piedalījušies apmaiņā.

Projekts tika istenots ar ES programmas “Erasmus+” atbalstu.

Projekta „Laužam stereotipus – stiprinam iecietību” novertējums

Cienījamie projekta „Laužam stereotipus – stiprinam iecietību” dalībnieki! Projekts iet uz beigām. Priekšā ir rezultātu un nākotnes plānu apspriede. Būsim pateicīgi, ja Jūs atradīsiet 5 minūtes un atbildēsiet uz šīs anketas jautājumiem: http://survey.kid.lv/index.php?sid=13938&lang=lv

SEMINĀRS PAR MULTIKULTURĀLO IZGLĪTĪBU

Informācija par semināru

Pieteikuma forma

Seminārs tiek organizēts projekta „Laužam stereotipus – stiprinām iecietību” ietvaros. Projektu realizē sabiedriskās organizācijas “Kultūra. Iecietība. Draudzība.” (Latvija), “Klaipēdas multikulturālais centrs” (Lietuva) un “Vitatiim” (Igaunija). Projektu finansē Eiropas Savienības fundamentālo tiesību un pilsoniskuma programma.

Projekta mājas lapa: http://tolerance.kid.lv

Sabiedriskā viedokļa izpētes rezultāti par diskriminācijas un stereotipu problēmām

Pētījums tika veikts projekta „Laužam stereotipus – stiprinām toleranci” ietvaros.

Результаты исследования

Research_RUS.pdf 258.52 kB

Results of the survey

Research_ENG.pdf 147.43 kB

Izpētes rezultāti

Research_LAT.pdf 278.18 kB

Atskaites par mācību vizitēm Latvijā, Igaunijā un Lietuvā

Mācību vizites notika projekta " Laužam stereotipus – stiprinām iecietību" ietvaros.

Study visit Latvia

Study visit Estonia

Study visit Lithuania

Seminārs skolotājiem par starpkultūru izglītību

Apmācošais seminārs skolotājiem un sociālajiem pedagogiem no Latvijas reģionu skolām “Dažādības un pret-diskriminācijas apmācību sekmēšana Latvijas reģionu skolās” notiks 2009.gada 29.-30. oktobrī Rīgā.

informācija un anketa

Projekts "Dažādības un pret-diskriminācijas apmācību sekmēšana Latvijas reģionu skolās"

Projekts tiek īstenots projekta LED IV ietvaros un ietver sevi: apmacību semināra skolotājiem rīkošanu; rokasgrāmatas par starpkultūru izglītošanu sagatavošanu, izdošanu un izplatīšanu; semināra dalībnieku pasākumu rīkošanu skolās.

Šo projektu atbalsta Eiropas Kopienas Programma Nodarbinātībai un sociālai solidaritātei – PROGRESS (2007.-2013.g.).
Eiropas Parlaments un padome 2006. gada 24. oktobrīt pieņēma lēmumu Nr. 1672/2006 par Kopienas programmas nodarbinātībai un sociālai solidaritātei – PROGRESS , kas 2006. gada 15. novembrī tika publicēts Oficiālajā Žurnālā. Tās vispārējais uzdevums ir sniegt finansiālu atbalstu Eiropas Savienības mērķu īstenošanai nodarbinātības un sociālo lietu jomā saskaņā ar Sociālo programmu, tādējādi veicinot Lisabona stratēģijas mērķu sasniegšanu šajās jomās.

PROGRESS misija ir pastiprināt ES ieguldījumu, atbalstot dalībvalstu apņemšanos un centienus radīt vairāk un labākas darba vietas un veidot saliedētāku sabiedrību. Šim mērķim PROGRESS:
- sniedz analīzi un konsultācijas par politiku PROGRESS politikas jomās;
- uzrauga un ziņo par ES likumdošanas un politikas ieviešanu PROGRESS politikas jomās;
- veicina politikas, zināšanu un atbalsta par ES mērķiem un prioritātēm starp dalībvalstīm.

Septiņu gadu programma domāta visām tām ieinteresētajām pusēm, kas var palīdzēt veidot atbilstošu un efektīvu nodarbinātības un sociālo likumdošanu un politikas ES-27, EBTA-EEZ, Horvātijā, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā un ES kandidātvalstīs un Serbijā.

Plašāku informāciju skaīt:
http://ec.europa.eu/employment-social/progress/index_en.html.

Iespējas

Call for Applications - Training Course for Facilitators

Training Course for Facilitators in non-formal education with young people in the field of social inclusion which will take place in the European Youth Centre in Strasbourg on 14-22 February 2010 (arrival and departure dates).

Jauniešu apmaiņa Čehijā

Apmaiņa notiks Čehijā 2009.gada decembrī.

Training course on youth participation and youth policy development in Turkey

Training course to be held on 22 – 29 June 2009 in Ankara, Turkey. This course is developed by the Directorate of Youth and Sport of the Council of Europe together with the General Directorate of Youth and Sport of Turkey.
The aim of the course is to develop participants’ competences in enhancing youth participation in Turkey and in European projects and to stimulate co-operation between different actors in the youth field in Turkey for youth policy development and implementation.
The course will bring together 30 participants, of which 20 will be from Turkey. This call is open only for residents of one of the parties to the European Cultural Convention other than Turkey. Residents of Turkey interested in this call should apply directly to General Directorate for Youth and Sports of Turkey. The course will be held in English and Turkish with interpretation.
Please be informed that the application form for applying to the course should be filled in on-line, available at http://courses.opencontent.it. To access the online application form applicants have to register to the platform first.
The application form can be filled in English and should be submitted by 3 June 2009 at the latest.

Фото/Видео

42

9

11