Like IT: Интернет, как образ мышления и инструмент для профессионального развития в современном мире

Projekta mērķi:

· Uzlabot jauniešu izpratni par interneta un informācijas tehnoloģiju sniegtajām iespējām, veicināt viņu profesionālo izaugsmi un sabiedrisko līdzdalību, izmantojot virtuālās komunikācijas droši un nekaitīgi jauniešu veselībai un attīstībai.

· Iepazīstināt jauniešus ar mūsdienīgajiem interneta rīkiem, tajā skaita ar straujām izmaiņām izglītības jomā, saistītām ar interneta izmantošanu.

Dalībnieku profils un skaits

41 Latvijas, Igaunijas un Lietuvas jaunieši vecumā no 15 līdz 22 gadiem, kas vēlās iemācīties izmantot Informācijas tehnoloģiju resursus pēc iespējas efektīvāk un lietderīgāk, lai ar to palīdzību veicināt savu pašattīstību un pielietot apmaiņas laikā iegūtās zināšanas turpmākajā dzīvē.

Aktivitātes

Pirmajā posmā projekta iniciatori izveidoja iesnieguma anketu. Visi dalībnieki uzrakstīja eseju par tēmu „Ko es varu darīt internetā, bet nedaru”. Atlasītie dalībnieki tika aicināti sagatavot apmaiņas programmas atsevišķus blokus, piemēram, IT rīku labās prakses tirgū.

Otrajā posmā Vecpiebalgā no 1. augusta līdz 8. augustam notika apmaiņa. Apmaiņas laikā tika apspriesti jautājumi par interneta filozofiju, nozīmi un par instrumentiem izglītības, profesionālās un personiskās attīstības iespēju meklēšanai, sociālo tīklu iedarbību, kā arī par interneta lietošanas drošību un ētiku, par juridisko regulējumu un par internetu kā mūsdienas kultūras būtisko elementu. Tika organizēts IT rīku labās prakses tirgus un sagatavots attiecīgs izdales materiāls.

Pēdējā projekta posmā dalībnieki organizēja pasākumus savās organizācijās.

Rezultāti

Rakstot esejas, ar projekta tēmām ir saskārušies 145 jaunieši, 41 no kuriem pēc tam piedalījās apmaiņā. Apmaiņas laikā dalībnieki uzlaboja savu izpratni par iespējām izmantot Interneta un Informācijas tehnoloģiju resursus ne tikai sociālās komunikācijas nodrošināšanai, bet arī profesionālās izaugsmes un apmācības realizēšanai, kā arī apguva daudzus lietderīgus IT-rīkus. Papildus tam jaunieši uzlaboja zināšanas par interneta un sociālo mediju drošības jautājumiem un Interneta lietošanas filozofiskajiem un psiholoģiskajiem aspektiem, Interneta lomu mūsdienīgajā pasaulē, neformālas izglītības metodēm un Erasmus+ aktivitātēm.

Projekts tiešā veidā ietekmēs 41 apmaiņas dalībniekus, un vismaz 300 jauniešus, kuri nav piedalījušies apmaiņā.

Projekts tika istenots ar ES programmas “Erasmus+” atbalstu.


Полезный Интернет