Проект "Развитие многообразия и антидисриминационного воспитания в региональных школах Латвии"

Projets tiek īstenots projekta LED IV ietvaros un ietver sevi: apmacību semināra skolotājiem rīkošanu; rokasgrāmatas par starpkultūru izglītošanu sagatavošanu, izdošanu un izplatīšanu; semināra dalībnieku pasākumu rīkošanu skolās.

Šo projektu atbalsta Eiropas Kopienas Programma Nodarbinātībai un sociālai solidaritātei – PROGRESS (2007.-2013.g.).
Eiropas Parlaments un padome 2006. gada 24. oktobrīt pieņēma lēmumu Nr. 1672/2006 par Kopienas programmas nodarbinātībai un sociālai solidaritātei – PROGRESS , kas 2006. gada 15. novembrī tika publicēts Oficiālajā Žurnālā. Tās vispārējais uzdevums ir sniegt finansiālu atbalstu Eiropas Savienības mērķu īstenošanai nodarbinātības un sociālo lietu jomā saskaņā ar Sociālo programmu, tādējādi veicinot Lisabona stratēģijas mērķu sasniegšanu šajās jomās.

PROGRESS misija ir pastiprināt ES ieguldījumu, atbalstot dalībvalstu apņemšanos un centienus radīt vairāk un labākas darba vietas un veidot saliedētāku sabiedrību. Šim mērķim PROGRESS:
- sniedz analīzi un konsultācijas par politiku PROGRESS politikas jomās;
- uzrauga un ziņo par ES likumdošanas un politikas ieviešanu PROGRESS politikas jomās;
- veicina politikas, zināšanu un atbalsta par ES mērķiem un prioritātēm starp dalībvalstīm.

Septiņu gadu programma domāta visām tām ieinteresētajām pusēm, kas var palīdzēt veidot atbilstošu un efektīvu nodarbinātības un sociālo likumdošanu un politikas ES-27, EBTA-EEZ, Horvātijā, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā un ES kandidātvalstīs un Serbijā.

Plašāku informāciju skaīt:
http://ec.europa.eu/employment-social/progress/index_en.html.