Fotoorientēšanās «Iepazīsti Rīgu!» nolikums

Fotoorientēšanās  «Iepazīsti Rīgu!» mērķis ir ar neformālas izglītības metodēm labāk iepazīstināt Rīgas pilsētas skolēnus, studentus un jauniešus līdz 25 gadiem ar Rīgu, nodrošinot brīvā laika pavadīšanas iespējas, un sekmējot dažādu viņu prasmju un zināšanu pilnveidi un pašizpausmi. 

Dalība

Dalība fotoorientēšanās ir bezmaksas. Projekts tiek īstenots ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas domes atbalstu projekta «Iepazīsti Rīgu!» ietvaros (turpmāk Projekts).

Orientēšanās piedalās komandas. Vienā komandā var būt 2 vai 3 dalībnieki. Spēle ir paredzēta Rīgas un Rīgas apkaimes skolēniem un studentiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Spēles datumi ir 17.07.2020., 7.08.2020. (provizorisks datums, tiks paziņots 1. spēles laikā) un 21.08.2020. (provizorisks datums, tiks paziņots 2. spēles laikā). Katrai spēlei ir paredzeta atsevišķā reģistrācija. 

Ja komanda grib piedalīties kopvērtējumā un pretendēt uz lielo balvu, tai visās trīs spēlēs jāpiedalās ar vienu un to pašu nosaukumu (sastāvs var mainīties).

Biedrība “KID Alumni” katram starta dalibniekam savaks un apstrādās šādus Projekta dalībnieka personas datus – vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs, dzimšanas datums, dzīvesvietas adrese, mācību iestādes nosaukums un klase (ja attiecināms), paraksts. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta leģitīmo interešu nodrošināšana, lai organizētu Projekta norisi: pieteikšanos Projektam, saziņu ar Projekta dalībnieku un/vai dalībnieka likumisko pārstāvi, norises organizatorisko darbību veikšanu, atskaites sagatavošanu par Projekta norisi. 

Reģistrācija un starts

Visa ar fotoorientēšanās spēlēm saistītā informācija tiks publiskota kid.lv vietnē, kā arī K.I.D. organizācijas grupā sociālajā tīklā Facebook.

Pirms spēles ir nepieciešams pieteikt savu komandu, izmantojot saiti, ko organizatori publicējuši kopā ar spēles anonsu. Reģistrācija beidzas divas dienas pirms attiecīgās spēles.

Spēles dienā komandas ierodas uz starta vietu 15-30 min pirms spēles sākuma un piereģistrējas pie sacensību organizatoriem. Komandām tiks izsniegti starta komplekti, kuros ietilpst: 

  • Karte ar atzīmētām aptuvenām kontrolpunktu atrašanās vietām;
  • Lapa ar objektu fotoattēliem, kas ir jāatrod uz vietas;
  • Atbilžu lapa.

Visas komandas startē vienlaikus. Starta vietā lūgums ievērot 2 m distanci no citām komandām.

Spēles norise

Spēles maksimālais ilgums – 4 stundas. 

Sacensību laikā dalībniekiem ir atļauts pārvietoties tikai ar kājām.

Dalībnieku uzdevums ir saplānot savu maršrutu starp kontrolpunktiem tā, lai, iekļaujoties kontrollaikā, savāktu pēc iespējas lielāku punktu daudzumu. Uzvarētājs tiks noteikts pēc savāktā punktu skaita; ja tas ir vienāds, tad pēc kontrollaika.

Katrā atzīmētā punktā atrodas tikai viens no attēlos redzamajiem objektiem, taču nav norādīts konkrēti, kurš objekts atrodas kurā riņķī. Attēlos redzamie objekti var atrasties jebkurā riņķa daļā (ne tikai centrā). Tukšu riņķu kartē nav – cik attēlu, tik riņķu.

Katrā kontrolpunktā dalībniekiem ir jāatrod viens no attēlos redzamiem objektiem un jāatzīmē tā burts blakus kontrolpunkta numuram, kā arī laiku, kad šis kontrolpunkts tika apmeklēts.

Rezultāti

Spēles beigās atbilžu lapa ir jānofotografē un jānosūta organizatoriem caur piedāvāto Google formu. Atbildes, kas tiks atsūtītas pēc kontrollaika beigām, netiks vērtēti. Rezultātu apkopošana notiks apmēram divu stundu laikā pēc spēles beigām. Rezultāti tiks paziņoti vietnē kid.lv.

Apbalvošana

Apbalvotas tiks trīs katra posma labākās komandas, kā arī trīs kopvērtējuma labākās komandas. Kopējā apbalvošana notiks trešās spēles beigās; vieta tika paziņota kopā ar informāciju par trešo spēli.

Kontakti papildus jautājumiem par pasākumu 

Whatsapp/tālrunis: 29358003

E-pasts: [email protected]